นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณได้สมัครใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา, ระบบ, ลักษณะ, เทคโนโลยีหรือฟังก์ชันต่างๆ ที่มีอยู่ใน Quicktle และบริการทั้งหมด (รวมเรียกว่า "Quicktle")

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้งาน Quicktle และแจ้งให้คุณทราบว่าการดำเนินการผ่าน Quicktle เรารักษาข้อมูลที่ได้รับจากคุณอย่างไร และข้อมูลที่ได้รับจากคุณนำไปใช้อะไรบ้าง

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์ฉบับแก้ไขบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งนโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับในวันที่ประกาศให้คุณทราบ นอกจากนี้หากฉบับแก้ไขดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในข้อที่เป็นสาระสำคัญ เราจะรีบแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าภายใน 30 วัน โดยการโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบน Quicktle และเมื่อพ้นระยะเวลา 30 วันแล้วคุณมิได้มีข้อโต้แย้งใดๆ เราจะถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับเกี่ยวกับการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดนี้โดยชัดแจ้งแล้ว

เราเข้าใจดีว่าการให้ข้อมูลออนไลน์ถือเป็นความไว้วางใจที่ได้รับจากคุณเราจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้แก่เราเป็นอย่างมาก เมื่อคุณได้เข้าใช้บริการ Quicktle ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อทราบวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อคุณได้เริ่มการใช้งาน Quicktle เราจะถือว่าคุณได้ยอมรับวิธีปฏิบัติที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลที่รวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ไว้ หรือให้ข้อมูลใดๆ เช่น ชื่อและนามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขประจำตัวประชาชน, ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, หมายเลขบัตรเครดิต, ชื่อผู้ถือบัตรและวันหมดอายุของบัตร เป็นต้น ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลแก่เราได้ แต่โดยทั่วไปข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Quicktle รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้เรายังจำเป็นต้องมีข้อมูลบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์หรือทำธุรกรรมใดๆ ผ่าน Quicktle ได้ โดยข้อมูลที่เราได้รับและรวบรวมจากคุณจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดใดๆ

เมื่อคุณใช้บริการ Quicktle เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณส่งถึงเราโดยคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, รหัสอุปกรณ์หรือตัวระบุตำแหน่งเฉพาะของผู้ใช้งาน, ประเภทอุปกรณ์, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าชมเว็บไซต์, เข้าถึงและออกจากเว็บไซต์, URL อ้างอิงข้อมูล, โฆษณา และข้อมูลบันทึกเว็บมาตรฐาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้รวบรวมซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้ของเราด้วย

เราอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ผ่านการพูดคุย สนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ การติดต่อทางอีเมล และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางการเงินเมื่อคุณใช้บริการ Quicktle ด้วย

ความยินยอมในการให้ข้อมูลของผู้เยาว์และผู้ไร้ความสามารถ

ในกรณีที่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานหรือใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติหรือพ้นจากภาวะผู้เยาว์ การให้ข้อมูลต่างๆกับเราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

ในกรณีที่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานหรือใช้บริการเป็นคนไร้ความสามารถ การให้ข้อมูลต่างๆกับเราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก่อน

ในกรณีที่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานหรือใช้บริการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถการให้ข้อมูลต่างๆกับเราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

คุณอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามผ่านบริการของเรา เช่นการให้บริการบนหน้า Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Clubhouse, Instagram และ Line ที่คุณต้องใช้งาน Quicktle ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือตัวแทนหรือเจ้าของเว็บดังกล่าว คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อน

เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทอื่นๆ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหา การพัฒนาการใช้บริการของ Quicktle

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทในเครือทางธุรกิจและแหล่งข้อมูลของบริษัทอื่นเป็นระยะ เพื่อเพิ่มข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าถึงหน้าเว็บ Quicktle โดยการคลิกผ่านเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น และคุณได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์รายนั้น ข้อมูลของคุณที่ให้ไว้กับเว็บไซต์ดังกล่าวอาจถูกแชร์ให้กับเรา เช่น เป็นข้อมูลการติดต่อ โดยเราอาจทำงานร่วมกับคู่ค้าของเราที่มีอยู่และในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนการใช้งานของเราให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

ข้อมูลอัตโนมัติ

เราอาจรวบรวมข้อมูลบางส่วนจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่หน้า Quicktle ตัวอย่างเช่น เราจะรวบรวมข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ, ซอฟต์แวร์เว็บเบราเซอร์ และเว็บไซต์ที่อ้างอิง นอกจากนี้เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น เนื้อหาที่ดู, หน้าเว็บที่เข้าชมและการค้นหา เป้าหมายหนึ่งของเราในการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตินี้คือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจและความชอบของผู้ใช้งานและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณ

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่สามารถจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์หรืออุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้าเว็บเบราเซอร์ของคุณอนุญาต) Quicktle ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อช่วยให้เรารู้จักเบราว์เซอร์ของคุณในฐานะผู้เข้าชม บันทึกและจดจำค่ากำหนดต่างๆที่อาจมีการตั้งค่าไว้ในขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเข้าสู่เว็บไซต์ของเราทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชม นอกจากนี้เรายังสามารถบันทึกรหัสผ่านของคุณในคุกกี้ โปรดทราบว่ารหัสสมาชิก, รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีที่รวมอยู่ในคุกกี้ดังกล่าวจะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
  • เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหา ประสบการณ์และโฆษณาที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเราและในเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าถึงเว็บเพจ คุกกี้จะถูกกำหนดอัตโนมัติโดยเรา, โดยผู้ให้บริการ หรือโดยพาร์ทเนอร์ของเราให้รู้จักเบราเซอร์ของคุณเมื่อคุณสำรวจบนอินเทอร์เน็ตและนำเสนอข้อมูลและโฆษณาที่ขึ้นอยู่กับความสนใจที่ชัดเจนของคุณ
  • เพื่อช่วยวัดและวิจัยประสิทธิภาพของคุณลักษณะและข้อเสนอการโฆษณาและการสื่อสารทางอีเมล (โดยพิจารณาจากอีเมลที่คุณเปิดใช้)

โปรดทราบว่าเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่บุคคลที่สาม เช่น Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Clubhouse, Instagram และ Line สามารถใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจเหล่านี้ของคุณได้ และการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามก็ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามแต่ละรายอย่างละเอียดอีกครั้ง

เราใช้ข้อมูลคุณอย่างไร

Quicktle ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ดังต่อไปนี้: สำหรับการลงทะเบียนและจัดการบัญชีของคุณ รวมถึงเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการเราได้ เพื่อสื่อสารกับคุณโดยทั่วไป รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Quicktle และคำเชิญจาก Quicktle เพื่อให้เราสามารถเผยแพร่ความเห็น, โพสต์, ฟอรัมและเนื้อหาอื่นๆ ลงใน Quicktle เพื่อตอบคำถามและข้อคิดเห็นของคุณ เพื่อวัดความสนใจและปรับปรุงบริการและเว็บไซต์ของเรา เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ, สินค้าและบริการที่มีจากเราหรือคู่ค้าของเราซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ รวมถึงการตั้งค่าโฆษณาที่แสดงให้คุณเห็น เพื่อเรียกร้องข้อมูลจากคุณรวมทั้งการสำรวจ; เพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือแก้ปัญหา เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของเราตามที่อธิบายไว้แล้ว

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

Quicktle อาจใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับบุคคลอื่น ดังต่อไปนี้:

  • คู่ค้าทางธุรกิจ ที่เรามีการเสนอสินค้าและบริการร่วมกัน คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมในสินค้าหรือบริการที่คุณให้ความสนใจ เนื่องจากชื่อของพวกเขาจะปรากฏขึ้นมาพร้อมบนเว็บไซต์ของเราหรืออาจแยกต่างหาก หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการเสริมเหล่านี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าเหล่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าทางธุรกิจของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บเหล่านั้นอีกครั้ง
  • เว็บไซต์อ้างอิง หากคุณอ้างถึง Quicktle จากเว็บไซต์อื่นเราอาจแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, รหัสไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์ เกี่ยวกับคุณกับเว็บไซต์ที่อ้างอิง เราไม่ได้วางข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่อ้างถึงและเราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่อ้างถึงเหล่านั้นอีกครั้ง
  • บริษัทภายในของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Quicktle ให้แก่บริษัทภายในของเรา การแชร์ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ทำให้คุณสนใจ ในกรณีที่บริษัทในเครือของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้นั้น พวกเขาจะปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นข้อจำกัดเช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการส่งผ่านข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ หากเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามที่เราเห็นสมควร

  • เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับได้ คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อสร้างหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา เพื่อป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเว้นการคัดค้านตามกฎหมายหรือตามสิทธิที่เรามีอยู่
  • ตรวจสอบ, ป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิ, ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Quicktle ผู้ใช้งานของเราหรือบุคคลอื่น และในการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดของผู้ใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ
  • เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบริษัท เช่น การถอน, การควบกิจการการ, รวมกิจการ, การขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่ล้มละลาย

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ

เราทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ตั้งใจ, ถูกต้องและครบถ้วน คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการ Quicktle ได้โดยติดต่อเราและแจ้งความประสงค์ให้เราทราบ เราจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันคำขอของคุณ โปรดทราบว่าเราอาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไว้ในคลังข้อมูลของเรา รวมทั้งเพื่อการวิเคราะห์และความสมบูรณ์ของการเก็บบันทึก

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราต้องการให้คุณมั่นใจในการใช้ Quicktle ว่าเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย ด้านเทคนิคและทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของคุณจะรับรู้เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และพวกเขาสามารถทำได้เฉพาะฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังใช้รหัสในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างระบบของคุณกับเรา และระหว่างระบบของเรากับบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูล และเราใช้ระบบตรวจจับการบุกรุกเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของคุณด้วย

ลิงก์ภายนอก

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของ Quicktle เชื่อมโยงคุณกับเว็บไซต์อื่น เราอยากให้คุณทราบว่าเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ในเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นโดยตรงเพื่อทำความเข้าใจกับขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากต่างประเทศ

หากคุณกำลังเยี่ยมชม Quicktle จากนอกประเทศไทย โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอนย้ายไปเก็บรวบรวมและประมวลผลในประเทศไทยที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่และฐานข้อมูลกลางของเราทำงานอยู่ มาตรการป้องกันระบบฐานข้อมูลและกฎหมายของประเทศไทยอาจไม่ครอบคลุมเช่นเดียวกับประเทศของคุณ แต่โปรดมั่นใจว่า Quicktle จะดำเนินการตามกฎหมายไทยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครอง และเมื่อคุณใช้บริการของเราย่อมถือว่าคุณเข้าใจดีว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังเราและบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Quicktle อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในภายหน้า โดยจะแจ้งวันที่มีการแก้ไขล่าสุดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และการแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อเราประกาศแจ้งให้คุณทราบ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนการปรับปรุงล่าสุด