ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทำขึ้น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าใช้งาน หรือตัวแทน หรือ Reseller (“ท่าน”) ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ รวมถึงข้อจำกัดสิทธิ ข้อยกเว้น และการยกเลิก ที่จะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและท่านภายใต้ข้อตกลงนี้ ก่อนที่ท่านจะตกลงสมัครเป็น Reseller กับบริษัท ท่านยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แล้วรับทราบว่าหากท่านยินยอมและตกลงสมัครเป็น Reseller กับบริษัท ท่านจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าสมัครใช้บริการนี้เนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ด้านล่างอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยกเลิก และท่านอาจตกเป็นผู้กระทำละเมิดต่อบริษัท อันจะมีความผิดตามกฎหมายต่อไป

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในภายภาคหน้า หากการแก้ไขดังกล่าวเป็นข้อสาระสำคัญบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งเพื่อให้ท่านตรวจสอบและเข้าใจ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิและหน้าที่ของท่านมีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากท่านใช้บริการกับบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้ท่านทราบแล้ว บริษัทขอถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยสมบูรณ์

หากท่านอ่านและเข้าใจเนื้อหา ข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างโดยตลอดแล้ว และท่านประสงค์จะสมัครเป็น Reseller กับบริษัท ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อส่งให้บริษัทพิจารณาอนุมัติในหน้าถัดไป การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวของบริษัท บริษัทอาจตอบรับหรือปฏิเสธ หรือตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการเข้าผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามลำดับ และจะแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป

  บททั่วไป

  • “Quicktle” คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่สามารถช่วยเพิ่มจำนวนเพิ่มยอดไลค์ (Like), แชร์ (Share), คนดู (View), ผู้ติดตาม (Follower), ความคิดเห็น (Comment), การดูวีดีโอ, กลุ่มสมาชิกและมุมมองบนหน้า Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Clubhouse, Instagram และ Line โดยใช้งานผ่านแอฟพลิเคชั่นไลน์ (Line)
  • บริษัทตกลงอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิในการเข้าถึง Quicktle โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญานี้

  ค่าธรรมเนียม

  • ท่านตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ Quicktle ให้แก่บริษัทตามจำนวนระยะเวลาแพคเกจที่เลือกสมัคร เมื่อท่านชำระเงินให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านโดยจัดส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมลที่ได้แจ้งให้บริษัททราบ

  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

  • หลังจากท่านเลือกแพคเกจใช้บริการแล้ว ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยแสกนคิวอาร์โค๊ด (QR Code) และดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อเมื่อได้รับค่าธรรมเนียมจนครบถ้วนแล้ว
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ ท่านจะไม่สามารถนำ Quicktle ไปโอน ขาย หรือจำหน่ายสิทธิที่มีกับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
  • Quicktle เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยบริษัทตกลงอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิในการใช้ Quicktle เท่านั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือจำหน่ายต่อซึ่งสิทธิหรือซอฟต์แวร์ หรือที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  • บริษัทขอห้ามมิให้บุคคลใดอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ ต่อความเป็นเจ้าของที่ปรากฏขึ้นจากการเข้าใช้งาน Quicktle
  • การคัดลอก, จำหน่าย, นำเสนอ, เผยแพร่หรือการใช้งานซอฟต์แวร์หรือส่วนอื่นใดของ Quicktle ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือเป็นการละเมิดตามกฎหมายและอาจก่อให้เกิดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้

  การต่ออายุสัญญา

  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาของแพคเกจแล้ว หากท่านต้องการจะใช้สิทธิใน Quicktle กับบริษัทต่อไป ท่านสามารถเลือกต่ออายุการใช้งานได้โดยบริษัทจะมีแพคเกจต่ออายุให้บริการไว้ โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนตามราคาแพคเกจที่เลือก
  • หากครบกำหนดระยะเวลาของแพคเกจแล้วท่านไม่ประสงค์จะต่ออายุการใช้งานกับบริษัท หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุการใช้งานให้แก่บริษัทภายในกำหนด ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทถือว่าท่านหมดสิทธิในการใช้ Quicktle ทันที

  หน้าที่ของ Reseller

  • ท่านตกลงยอมรับว่าระหว่างเป็น Reseller ของบริษัทจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งจะใช้ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมสินค้าของบริษัทให้เป็นที่แพร่หลาย และให้คำรับรองและสัญญาว่าจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นการเสื่อมเสียและกระทบกระเทือนกับการใช้สิทธิดังกล่าว
  • ในการเป็น Reseller ให้แก่บริษัท ท่านจะนำเสนอสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บุคคลภายนอก รวมทั้งถ่ายทอดข้อมูลความรู้เบื้องต้นให้แก่บุคคลภายนอกทราบ เพื่อเสนอและชักชวนให้บุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมเป็น Reseller ของบริษัท
  • ท่านสามารถนำ Quicktle ไปใช้ประโยชน์สูงสุดได้เท่าที่บริษัทได้ให้อนุญาตไว้ และท่านจะพึงรักษาทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนวิญญูชนจะพึงรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของตน
  • ในระหว่างอายุสัญญานี้ ท่านให้คำรับรองและสัญญาว่าไม่เข้าเป็นตัวแทนให้แก่สินค้าอื่นใดอันเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกัน อันเป็นการแข่งขันกับสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะได้ทำในนามท่านเองหรือในนามของผู้ใด
  • ท่านจะแจ้งข้อมูลสำคัญให้บริษัททราบทุกเมื่อ หากท่านสามารถจัดหาลูกค้าได้จะต้องแจ้งรายละเอียดและข้อมูลให้บริษัททราบทันที
  • การให้บริการแก่ลูกค้าที่ท่านเป็นผู้จัดหามา ท่านตกลงว่าจะกระทำไปภายใต้ขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  • ท่านจะคอยสอดส่องดูแลลูกค้าที่ท่านเป็นผู้จัดหามา คอยให้คำแนะนำและเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัท
  • ท่านตกลงว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดโดยตรงต่อความเสียหายแก่ลูกค้าที่จัดหามาแต่เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความผิดดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบริษัท
  • ท่านรับรองว่าจะตรวจสอบประวัติ ที่มาที่ไป ความถูกต้อง และความชอบด้วยกฎหมาย ก่อนจะตกลงให้บริการแก่ลูกค้า
  • หากสัญญาสิ้นสุดลง ท่านมีหน้าที่ส่งข้อมูล สรรพเอกสาร หรือโปรแกรมใดๆอันถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท คืนให้แก่บริษัทจนครบถ้วนในสภาพสมบูรณ์ และท่านจะต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ ชื่อเสียง คำเรียก ชื่อ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ระบุถึง Quickt อีกต่อไป

  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

  • ท่านจะได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทโดยจะคิดเฉลี่ยจากจำนวนรายได้ที่ท่านสามารถจัดหาได้ โดยบริษัทจะคำนวณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนตามแต่ละกรณี กรณีท่านเลือกรับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์บริษัทจะจ่ายให้แก่ท่านในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ หรือกรณีท่านเลือกรับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนบริษัทจะจ่ายให้ในวันจันทร์สุดท้ายของเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวหากมีภาษีเกิดขึ้นท่านยินยอมให้บริษัทหักชำระได้ตามกฎหมาย

  คำรับรอง

  • บริษัทขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทำให้เสื่อมสิทธิในการใช้ Quicktle หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามสัญญานี้ และบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวตามกฎหมายทุกประการ
  • ตลอดอายุสัญญา บริษัทจะจัดหาพนักงาน ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา คอยให้ความรู้ คำแนะนำ แก้ไขข้อบกพร่องของการใช้ Qucitkle เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน

  การรับประกัน

  • บริษัทไม่อาจรับประกันหรือรับรองได้ว่าการใช้งานหรือการเข้าถึง Quicktle จะมีเหตุขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ การถูกลบข้อมูล ระบบล่ม การล่าช้า หรือเหตุอื่นใดอันไม่อาจคาดหมายได้ และเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือความผิดของบริษัท หากบริษัทได้พยายามแก้ไขจนสุดความสามารถแล้วยังไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทจะแจ้งท่านให้ทราบโดยด่วนถึงเหตุขัดข้องดังกล่าว
  • หากการใช้งาน Quicktle มีเหตุทำให้ระบบล่ม ซอฟต์แวร์ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกต่อไป หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายแห่งสัญญานี้ได้ จนส่งผลให้ท่านได้รับความเสียหาย บริษัทตกลงคืนค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของยอดเงินคงเหลือโดยคิดคำนวณตามระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้งาน
  • การใช้งาน Quicktle บนหน้า Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Clubhouse, Instagram และ Line ท่านทราบดีว่าบริษัทไม่ใช่ผู้ควบคุมหรือพัฒนา Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Clubhouse, Instagram และ Line ดังกล่าว ดังนั้นหากโปรแกรมดังกล่าวเกิดข้อขัดข้องหรือผิดพลาด มีการพัฒนาหรือปิดการเข้าถึงหรือใช้งานลง เหตุดังกล่าวถือว่าอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัททั้งสิ้น บริษัทไม่อาจรับผิดชอบหรือรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือการเข้าถึงการใช้งานดังกล่าวได้ ท่านจะต้องศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานของโปรแกรมดังกล่าวโดยละเอียดถี่ถ้วน
  • ท่านไม่อาจยกเอาเหตุขัดข้องในการใช้งาน Quicktle ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือที่บริษัทไม่สามารถคาดหมายหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้มาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืน
  • บริษัทไม่อาจรับรองถึงความเสี่ยงของลูกค้าที่ท่านเป็นผู้จัดหามาได้ และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับการกระทำและนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับลูกค้าที่จัดหามาทั้งสิ้น
  • ท่านทราบดีว่า Quicktle เป็นเพียงเครื่องมือช่วยเพิ่มยอดไลค์ (Like), แชร์ (Share), คนดู (View), ผู้ติดตาม (Follower), ความคิดเห็น (Comment), การดูวีดีโอ, กลุ่มสมาชิกและมุมมองบนหน้า Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Clubhouse, Instagram และ Line เท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าการใช้ตัวช่วยดังกล่าวจะเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรือทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการเป็นตัวแทนได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและการให้บริการ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

  การยกเลิก

  • สัญญานี้เลิกกันเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาของแพคเกจที่เลือกใช้บริการและไม่มีการต่ออายุสัญญา
  • กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้สัญญาเป็นอันเลิกกัน
  • กรณีท่านซื้อแพคเกจต่ำกว่าระยะเวลา 6 เดือน หากท่านบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับมาแล้วทั้งสิ้น
  • กรณีท่านซื้อแพคเกจมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปท่านจะบอกเลิกสัญญากับบริษัทได้ต่อเมื่อครบกำหนด 6 เดือน โดยท่านจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมจ่ายคืนในจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ของยอดเงินที่คิดคำนวณจากระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
  • กรณีท่านซื้อแพคเกจมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและบอกเลิกสัญญาก่อนครอบกำหนด 6 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับมาแล้วทั้งสิ้น

  การรักษาความลับ

  • ข้อมูลทั้งหมดที่คู่สัญญาล่วงรู้ รับทราบและเข้าถึงจากคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่อดำเนินการตามสัญญานี้ หรือการใช้งาน Quicktle ถือเป็นความลับอย่างยิ่ง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกใช้หรือส่งต่อให้แก่บุคคลอื่นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากคู่สัญญาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ
  • คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ และขอรับรองว่าจะป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกับการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของตน ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับตามสมควร
  • ท่านขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ซึ่งได้ล่วงรู้หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของบริษัทในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทให้บุคคลอื่นทราบ

  ข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทจะทำการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้แก่บริษัทเพื่อสมัครเข้าเป็น Reseller ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

  การบอกกล่าว

  • บรรดาการติดต่อใดๆ ระหว่างคู่สัญญาให้ถือว่าได้มีการบอกกล่าวโดยชอบแล้วเมื่อได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หรือที่อยู่ใดๆ ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

  การระงับข้อพิพาท

  • หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ ให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฏหมายไทย